Tietosuojaseloste

Johdanto

Arvostamme sivustollamme vierailevien yksityisyyttä, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten käytämme henkilötietojasi.

Kun hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen evästeiden käyttämisen ensimmäistä kertaa sivustolla vieraillessasi, hyväksyt evästeiden käytön myös jokaisella tulevalla vierailukerralla.

Tämä tietosuojaseloste koskee Sievi Hyvinvointitilat Oy:n sivustoa www.sievihyvinvointitilat.fi, johon viitataan jatkossa sanalla “sivusto”.

Rekisterinpitäjä

Sievi Hyvinvointitilat Oy ()
Uusitie 81, Teknotalo 1 B
86600 Haapavesi

Puh. +358 50 445 5900

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Sievi Hyvinvointitilat Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Sievi Hyvinvointitilat on muun muassa palveluasumisen, päiväkotien ja nuorten asumisyksiköiden rakentaja ja myyjä. Sievi Hyvinvointitilat tuottaa myös muita näihin liittyviä palveluja. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon asiakas on antanut luvan.

Sievi Hyvinvointitilat Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksujen valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Sievi Hyvinvointitilat Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien sekä markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rekisterin tietoja voidaan hetkellisesti siirtää esim. markkinointiviestinnän lähettämistä varten järjestelmään, jonka tietoturva on varmistettu Sievi Hyvinvointitilojen ja mahdollisen yhteistyökumppanin toimesta.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavanlaisia tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

 • tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmä;
 • tietoja vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus, nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut;
 • tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi, nimesi tai muut yhteystietosi, joita saatat luovuttaa käyttäessä sivustoamme;
 • tietoja, jotka annat sivustomme palveluja käyttäessäsi, mm. yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö, yrityksen osoite- ja yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero & www-sivujen osoite).
 • sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet;
 • ostotietoja, kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot;
 • tietoa markkinointiluvista (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta);
 • tietoja asiakassuhteen viestintähistoriasta (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot;
 • mitä tahansa muita tietoja, joita luovutat meille.

Ennen kuin luovutat meille toisen henkilön tietoja, sinun tulee saada kyseiseltä henkilöltä lupa hänen henkilötietojensa lähettämiseen ja prosessointiin tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin salliessa.

Henkilötietojesi käyttö

Sivustomme kautta meille lähetettyjä henkilötietoja käytetään tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten sekä relevanteilla sivustomme sivuilla. Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • sivustomme ja liiketoimintamme ylläpito;
 • sivustomme käyttökokemuksen personointi;
 • sivustomme palveluiden käytön mahdollistaminen;
 • sivustomme kautta lähetetyn hankesuunnitelman toteuttaminen ja lähettäminen sekä siihen liittyvä yhteydenpito;
 • laskelmien, laskujen ja maksumuistutusten lähettäminen sekä maksujen vastaanottaminen;
 • hanketoimintaamme liittyvien sähköposti-ilmoitusten lähettäminen;
 • omaan liiketoimintaamme tai erikseen valikoitujen ja sinulle hyödylliseksi arvioimamme kolmansien osapuolten liiketoimintaan liittyvän markkinointiviestinnän toimitus, joko sivuston sisäisillä kirjoituksilla tai, mikäli olet sen erikseen hyväksynyt, sähköpostilla tai vastaavalla toimitustavalla (voit koska tahansa tiedottaa meille, ettet enää halua markkinointiviestintää);
 • käyttäjiämme koskevan tilastotiedon tarjoaminen kolmansille osapuolille (siten, etteivät kyseiset kolmannet osapuolet pysty tunnistamaan tilastosta yksittäisiä käyttäjiä);
 • niiden sivustoomme liittyvien kysymysten ja valitusten hoitaminen, jotka sinä olet lähettänyt tai jotka koskevat sinua;
 • sivustomme suojaaminen ja petosten ennaltaehkäisy;
 • sivustomme käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen (mukaan lukien sivustomme lomakkeiden kautta lähetettyjen viestien seuranta);
 • muihin tarkoituksiin.

Jos luovutat henkilötietojasi julkaistavaksi sivustollamme, me julkaisemme ja käytämme tätä tietoa antamasi luvan mukaisesti.

Ilman nimenomaista suostumustasi emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai tietojen edelleen luovutusta varten.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön Sievi Hyvinvointitilat Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä markkinointiluvan sisältäviä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Tämä osio kuvaa tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme ja menettelymme, joiden tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme laillisia velvoituksiamme henkilötietojen säilytystä ja poistamista koskien.

Mitä tahansa tarkoitusta tai useampia tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Muista tämän osion määrityksistä poiketen säilytämme henkilötietoja säilyttäviä dokumentteja (myös sähköisiä dokumentteja):

 • lain asettamien velvoitteiden mukaisesti:
 • mikäli uskomme dokumenttien olevan oleellisia meneillään olevan tai mahdollisen oikeudellisen menettelyn vuoksi;
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen).

Henkilötietojen turvallisuus

Järjestämme kohtuulliset tekniset ja organisatoriset varotoimet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään henkilötietojesi menetystä, väärinkäyttöä tai muuttamista.

Säilytämme kaikkia meille antamiasi henkilötietoja suojatuilla (salasanoilla ja palomuurilla) palvelimillamme tai lokaalisti kovalevyillä, joihin on pääsy rajatuilla henkilöillä.

Tiedostat, että tiedon siirto internetin välityksellä on luonnostaan turvatonta, emmekä voi taata internetin välityksellä lähetetyn tiedon turvallisuutta.

Oikeutesi

Voit pyytää meitä luovuttamaan mitä tahansa sinusta keräämäämme henkilötietoa. Voimme luovuttaa henkilötiedot, kun toimitat tarkoituksenmukaisen henkilöllisyystodistuksen (esimerkiksi passin valokopio yhdessä sähkölaskun kaltaisen katuosoitteen varmistavan dokumentin kanssa).

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Sievi Hyvinvointitilat Oy, Uusitie 81, Teknotalo 1 B, 86600 Haapavesi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Sievi Hyvinvointitilat Oy, Uusitie 81, Teknotalo 1 B, 86600 Haapavesi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Sievi Hyvinvointitilat Oy, Uusitie 81, Teknotalo 1 B, 86600 Haapavesi.

Muutokset

Päivitämme tietosuojakäytäntöä aika ajoin julkaisemalla sivustollamme uuden version. Sinun tulisi silloin tällöin tarkistaa tämä sivu, jotta varmasti ymmärrät tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Sivustomme voi sisältää tietoja kolmansilta sivustoilta sekä niihin viittaavia hyperlinkkejä. Me emme voi vaikuttaa, emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä.

Tietojen päivittäminen

Saatathan tietoomme, mikäli haluat varmistaa säilyttämiemme henkilötietojen oikeellisuuden ja tarvittaessa korjata tai päivittää niitä.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste on tiedosto, joka sisältää tunnisteen (kirjaimista ja numeroista koostuva sarja), jonka palvelin lähettää selaimelle ja selain säilyttää sitä. Tunniste lähetetään takaisin palvelimelle aina, kun selain pyytää sivua palvelimelta. Evästeet voivat olla joko “pysyviä” tai “istuntokohtaisia”: pysyvä eväste tallennetaan selaimen toimesta ja se pysyy voimassa tiettyyn päivämäärään saakka, ellei käyttäjä itse poista sitä; istuntokohtainen eväste puolestaan on voimassa ainoastaan istunnon ajan, eli selaimen sulkemiseen saakka. Evästeet eivät yleensä sisällä sellaista tietoa, josta käyttäjä voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, mutta säilyttämämme henkilötiedot voivat kuitenkin liittyä evästeissä oleviin tietoihin. Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä sivustollamme.

Useimmat selaimet sallivat evästeiden hylkäämisen – esimerkiksi Chromella (v92) voit estää kaikki evästeet menemällä “Mukauta ja hallitse” -valikkoon selaimen oikean yläkulman ikonista ja napsauttamalla ”Asetukset”, ”Tietosuoja ja turvallisuus” ja “Evästeet ja muut sivuston tiedot” ja valitsemalla sitten “Estä kaikki evästeet”.

Kaikkien evästeiden estäminen vaikuttaa negatiivisesti useiden sivustojen käytettävyyteen. Jos estät evästeet, et pysty käyttämään kaikkia sivustomme toimintoja.

Voit poistaa aiemmin laitteellesi tallennettuja evästeitä. Huomaathan, että kaikkien evästeiden poistaminen tai estäminen vaikuttaa negatiivisesti sivustomme käytettävyyteen. Tälle sivustolle valitsemasi evästeasetukset voit päivittää alta.

Sivustollamme käyttämiemme evästeiden nimet ja käyttötarkoitukset on kuvattu alla (tiedot englanniksi). Listaa päivitetään aina, kun poistamme käytöstä tai lisäämme evästeitä. Lisäksi pyydämme sinua päivittämään evästeasetukset aina uudelleen, jos päivitämme käyttämiämme evästeitä.

Google Fonts

Marketing/Tracking

Käyttö

Google Fonts: display of webfonts. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Google Fonts tietosuojalausunnon.

Marketing/Tracking

Nimi
Vanheneminen
expires immediately
Toiminto
Read user IP address

HubSpot

Marketing/Tracking, Preferences

Käyttö

HubSpot: marketing automation (automated email marketing). Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla HubSpot tietosuojalausunnon.

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
session
Toiminto
Nimi
__hssc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
__hstc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
1 day
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
30 minutes
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
session
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
13 months
Toiminto
Nimi
Vanheneminen
13 months
Toiminto

Marketing/Tracking

Nimi
Vanheneminen
13 months
Toiminto
Store and track a visitor's identity

Preferences

Nimi
Vanheneminen
13 months
Toiminto
Store browser details

Google Analytics

Statistics, Functional

Käyttö

Google Analytics: website statistics. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Google Analytics tietosuojalausunnon.

Statistics

Nimi
Vanheneminen
1 day
Toiminto
Store and count pageviews
Nimi
Vanheneminen
1 year
Toiminto
Store and count pageviews
Nimi
Vanheneminen
2 years
Toiminto
Store and count pageviews

Functional

Nimi
Vanheneminen
session
Toiminto

Google Adsense

Marketing/Tracking

Käyttö

Google Adsense: showing advertisements. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Google Adsense tietosuojalausunnon.

Marketing/Tracking

Nimi
Vanheneminen
persistent
Toiminto
Store and track conversions
Nimi
Vanheneminen
persistent
Toiminto
Provide ad delivery or retargeting

Complianz

Functional

Käyttö

Complianz: cookie consent management. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Saat lisätietoja lukemalla Complianz tietosuojalausunnon.

Functional

Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Store accepted cookie policy ID
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Store cookie consent preferences
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Store cookie consent preferences

Sekalaista

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Tietojen jakaminen odottaa tutkintaa

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
_fbp
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
__hstc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_event_0
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_marketing
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_consent_status
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
__hssc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
acf
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_choice
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
_dc_gtm_UA-148606772-2
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wpr-hash
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-j042jylrre
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
loglevel
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-fj42vucf99
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wpr-show-sidebar
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
undefined
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wp-api-schema-modelhttps://sievihyvinvointitilat.fi/wp-json/wp/v2/
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_gat
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_preferences
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
_gac_UA-210464308-1
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wp_lang
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
li_ignored
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_banner-status
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
_gcl_aw
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_consented_services
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_statistics
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
_lfa
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_lfa_expiry
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_gac_UA-148606772-2
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjSessionUser_3218987
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
ln_or
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
hjViewportId
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjRecordingLastActivity
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjRecordingEnabled
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjFirstSeen
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjIncludedInSessionSample
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjSession_3218987
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjIncludedInPageviewSample
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjAbsoluteSessionInProgress
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
_hjIncludedInSessionSample_3218987
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
hjActiveViewportIds
Vanheneminen
Toiminto